Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Jesteśmy w trakcie rejestracji stowarzyszenia pod nazwą " Morze otwartych możliwości"

Stowarzyszenie  prowadzić będzie statutową działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej oraz odpłatnej w zakresie:

 1. Organizowania, prowadzenia zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi (kulturalnemu, sportowemu itp.) dzieci i młodzieży, jak również seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych i  zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Organizowania warsztatów, konkursów, festiwali, przeglądów, konferencji, wystaw, zawodów oraz – we współpracy z wyspecjalizowanymi organizatorami sportu i turystyki –  kolonii, półkolonii, obozów dla uczestników Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, jak również dla uczestników z zewnątrz, także spoza Polski.
 3. Organizowania spotkań i wywiadów z ludźmi kultury (w tym spotkań autorskich z twórcami kultury), nauki, sportu, osobami prowadzącymi działalność publiczną, społeczną.
 4. Prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury, ochrony środowiska, sportu, turystyki.
 5. Organizowania różnych form pracy społeczno-wychowawczej, kulturalnej, oświatowej i innej podnoszącej poziom wykształcenia mieszkańców i przyczyniającej się do podnoszenia aktywności zawodowej, w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych. 
 6. Prowadzenia działalności medialnej i wydawniczej, w tym aktywności w środkach masowego przekazu, w tym m.in. w: Internecie, audycjach radiowych, programach telewizyjnych, artykułach prasowych, publikacjach wydawniczych; wydawanie w wersji drukowanej lub elektronicznej broszur, publikacji, ulotek itp. oraz nagrywanie materiałów audio i audiowizualnych.
 7. Współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami, w tym zagranicznymi.
 8. Prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, naukowej i badawczej.
 9. Prowadzenia działań mających na celu wyrównanie szans dla dzieci z terenów wiejskich i małych miast oraz ograniczenie wykluczenia społecznego i dyskryminacji.
 10. Organizowania wydarzeń promujących kulturę innych państw.
 11. Organizowania i prowadzenia kursów językowych.
 12. Organizowania konferencji, targów, forów, spotkań, wizyt studyjnych itp. umożliwiających podniesienie wiedzy, poznanie nowych trendów, wymianę doświadczeń, prezentację dorobku.
 13. Zorganizowania i prowadzenia biura. Pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia.
 14. Reprezentowania Stowarzyszenia na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Celem Stowarzyszenia będzie:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym – we współpracy z wyspecjalizowanymi organizatorami sportu i turystyki –  na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również osób w wieku emerytalnym, w tym rozwoju ich zainteresowań i pasji twórczych oraz wypoczynku.
 5. Działalność na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania.
 7. Wspieranie alternatywnych form edukacji oraz sfery naukowo-badawczej.
 8. Stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach: kultury, nauki, sztuki, sportu, techniki.
 9. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury i wiedzy młodzieży.
 10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 11. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Promowanie Polski, polskiej kultury za granicą. Wykonywanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 13. Działalność na rzecz wychowywania młodzieży w duchu zrozumienia i poszanowania bezspornych wartości tradycji i kultury narodowej oraz jej twórców.
 14. Wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Działalność na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku. Rozwijanie zamiłowania do uprawniania krajoznawstwa i turystyki. Rozwijanie i promowanie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia oraz sportu.
 15. Wspieranie członków Stowarzyszenia na polu rozwoju własnych zainteresowań.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na rzecz rozwoju lokalnego oraz w innych obszarach pożytku publicznego.
 17. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami z różnych krajów.
 18. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 20. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy świadomości ekologicznej. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska.
 21. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród osób wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji.
 22. Współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw, w tym z ośrodkami kultury znajdującymi się poza granicami Polski.
 23. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, potencjał turystyczny.
 24. Wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 25. Współpraca z władzami miejskimi, wojewódzkimi, stowarzyszeniami, szkołami, domami kultury oraz innymi instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 26. Inicjowanie i wspieranie partnerskiej współpracy z organami administracji publicznej oraz środowiskami biznesu, w tym współpracy międzynarodowej. 

 

 

You can not only enjoy the game at Wolf Winner Casino but also hit the big jackpot!