tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu jest Pan Andrzej Wiśniewski 

email: jendrzej.wisniewski@gmail.com

 

Państwo, realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Elblągu informuje, iż:

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka/Dzieci (zwanych dalej Wychowankiem/Wychowankami) jest MDK z siedzibą ul. Bema 37,
82-300  Elbląg.

2.      W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących opiekunom prawnym praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się
z inspektorem ochrony danych: poprzez adres e-mail:  jendrzej.wisniewski@gmail.com.

3.      Przetwarzanie danych osobowych Wychowanków i Opiekunów prawnych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt. c w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań związanych z kształceniem w MDK.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Wychowanka MDK stanowią przepisy Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe, ustawa z dn. 7 września 1991 roku
o systemie oświaty i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów.

5.      Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MDK, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów MDK.

6.      Pani/Pana dane osobowe oraz wychowanków MDK przechowuje przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

7.      MDK nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MDK.

8.      Pani/Pana dane osobowe jak również dane Wychowanka nie będą Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

10.   Ma Pan/Pani prawo do żądania od MDK dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych swojego dziecka , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.

11.   Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

12.   Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychMłodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl