tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Moje miejsce, mój czas”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Moje miejsce, mój czas”


Kiedy w sercu zakiełkuje marzenie, to nie ma już odwrotu. Człowiek potrafi uparcie dążyć do celu, na przekór wszelkim przeciwnościom. Iść pod prąd, przekraczać bariery, walczyć samemu ze sobą. Prawdziwa pasja to wyzwanie, ale nic nie smakuje w życiu lepiej. Pokaż nam co sprawia Ci przyjemność, czym możesz się pochwalić, jaki masz pomysł na siebie, jak pomagasz innym.

 

1.     Organizatorzy konkursu

  Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.

2.     Temat konkursu:

·       Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu.

·       Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

·       Rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

3.     Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół miasta Elbląg (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

4.     Warunki konkursu:

·       Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 3 fotografie, które wykonał samodzielnie.

·       Fotografie w wersji cyfrowej w (plik w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości min. 2000 px krótszy bok) należy przesłać na adres: elblagmdk@gmail.com;

·       Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora oraz tytułu (bez polskich znaków). Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie mdk.elblag.pl;

·       Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że wykonał je samodzielnie, przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej;

·       Organizator  zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem konkursu lub nie spełniającego wymagań technicznych lub naruszającego prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

·       Zabronione jest stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).

5.     Termin nadsyłania prac:

Prace należy przesłać do dnia 14 maja 2018 na adres elblagmdk@gmail.com.

6.     Rozstrzygnięcie konkursu:

·       Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac 3 najlepsze prace oraz prace wyróżnione;

·       Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac i dyplomy dla autorów wyróżnionych prac;

·       Organizator powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców;

·       Ogłoszenie wyników: organizator zamieści informacje na stronie internetowej Organizatora www.mdk.elblag.pl oraz na Facebooku. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni poprzez e-mail;

·       Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się podczas jubileuszowej XX Gali Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych 29 maja 2018 roku;

  • W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach;
  • Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej prezentowane;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw autorskich;
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Karta Zgłoszenia

Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce, mój czas

 

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko                               ...........................................................................

Szkoła                                              ...........................................................................

Adres do korespondencji                ...........................................................................

                                                         ...........................................................................

Numer telefonu                               ...........................................................................

Adres e-mail                                    ...........................................................................

 

Tytuły prac:

1.          ................................................................................................................

2.          ................................................................................................................

3.          ................................................................................................................

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej lub pełnoletniego autora prac:

 

- Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie* (dotyczy pełnoletniego autora prac)

- Oświadczam, że moje dziecko ……………………………...…………………………. (imię i nazwisko dziecka) jest autorem prac, które zgłaszam do konkursu i posiadamy do nich pełne prawa autorskie* (dotyczy niepełnoletniego autora prac)

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych mojego dziecka* przez Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce, mój czas” (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

- Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronach internetowych Organizatora Konkursu moich danych*/danych mojego dziecka*: imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz uzyskanego wyniku.

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przeprowadzenia Konkursu i je akceptuję.

 

……………...............................................................

Data i czytelny podpis pełnoletniego autora, lub rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

 

*niepotrzebne skreślić

 

Regulamin konkursu w PDF - pobierz


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl