tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Wolontariat – umacnia w spełnieniu”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Wolontariat – umacnia w spełnieniu”.


Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma  na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

 

Pod spodem prezentujemy kilkanaście najpopularniejszych definicji wyjaśniających co to znaczy umacniać. „Umacniać” to m.in.: 
» Wytrzymalszym.
» Czynić mocniejszym.
» Zabezpieczać.
» Zacieśniać.
» Podpierać.
» Konsolidować, usztywniać, podpierać.
» Unifikować.
» Zespalać.
» Konserwować.
» Oszańcowywać.

spełnić się — spełniać się

1. «dokonać się, urzeczywistnić się»

2. «odczuć satysfakcję z wykonywanej pracy lub odgrywanej roli»

 

 

1. Organizatorzy konkursu

  Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.

2. Cel konkursu:

 • Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu.

 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.

 • Rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

3. Kategorie uczestników konkursu:

 • Przedszkola,

*Szkoły podstawowe klasy od 1-3, Szkoły podstawowe klasy od 4-6,

 • Gimnazja

*Szkoły ponadgimnazjalne

*dzieci i młodzież niepełnosprawna

 

4. Warunki konkursu:

• Prace konkursu wykonane mogą być dowolną techniką malarską.

• Format prac – A3.

 • Jedna placówka oświatowa można nadsyłać nie więcej niż 3 prace wyłonione w konkursie wewnętrznym w każdej kategorii wiekowej

• W konkursie biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane.

 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

• Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych.

• Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłania lub transportu.

5. Opis prac:

Każda praca zgłoszona do konkursu winna posiadać na odwrocie opis zawierający następujące informacje:

• Tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy.

• Nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail.

 • Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

• Do pracy dołączona powinna być zgoda rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

6. Termin nadsyłania prac: 14 maja 2018

Prace należy przekazać do: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 Elbląg

7. Rozstrzygnięcie konkursu

• Komisja Konkursowa wybierze z pośród przekazanych prac 3 najlepsze prace i 7

wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej;

• Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac i dyplomy dla autorów wyróżnionych prac;

• Ogłoszenie wyników nastąpi: 22 maja 2018r

• Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 • Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w 29 maja 2018 o godz. 11.00 podczas XX Gali Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych.

 

 

 

Załącznik do REGULAMINU

 

KONKURS PLASTYCZNEGO „Wolontariat – umacnia w spełnieniu

 

 

 Dane uczestnika konkursu:

• Imię i nazwisko ……………………………………………………….

• Przedszkole/Szkoła ……………………………………………………….

• Adres do korespondencji ……………………………………………………….

• Numer telefonu ………………………………………………………..

• Adres e-mail ………………………………………………………..

 

Oświadczenie Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu plastycznego pt. „Wolontariat – umacnia w spełnieniu” wyrażam zgodę na ich wykorzystanie oraz akceptuję Regulamin konkursu. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikację moich danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu w celach związanych z organizacją konkursu, z zachowaniem prawa wglądu do własnych danych i ich poprawiania. (Dz.U. nr 133 z 1997r, poz. 883)

………………..………………………..................................................

(Data i czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna uczestnika Konkursu

 

 

Regulamin konkursu w PDF - pobierz


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl