tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Konkursy Święteczne MKD

Regulaminy Internetowych Konkursów Pracownii Kreatywnej i Pracowni grafiki i animacji komputerowej
 
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu
 
Terminy konkursów: będą podawane systematycznie przez organizatorów. 
 
Pierwszy konkurs: Konkurs Świąteczny MDK - KARTKA NA ŚWIĘTA odbywać się będzie w dniach: 1 grudnia do 22 grudnia 2020
 
Drugi konkurs: Konkurs Świąteczny MDK - OZDOBA BOŻONARODZENIOWA odbywać się będzie w dniach: 6 grudnia do 6 stycznia 2021
 
Trzeci konkurs: Konkurs Świąteczny MDK - Z PUNKTU WIDZENIA NOSA RENIFERA odbywać się będzie w dniach 6 grudnia do 6 stycznia 2021
 
Adres mailowy: mdk@mdk.elblag.pl

Przedmiot konkursu: Prace Plastyczne - zgodnie z podanymi tematami konkursów przez Organizatorów; wybranie spośród nadesłanych propozycji najciekawszej pracy plastycznej na zadany temat.
 
Cele konkursu:
1.  Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży;
2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii IT
2.  Integracja lokalnego społeczeństwa;
3.  Zapewnienie zajęć manualnych, kreatywnych, twórczych  w trakcie kwarantanny domowej;
4. Rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych.
 
Uczestnictwo:
1.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Elbląga i okolic, będących stałymi uczestnikami zajęć w Pracowni Kreatywnej, innych pracowni działających w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu, jak również dzieci i młodzież nie uczęszczająca na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.
2.  Każdy uczestnik może zaproponować tylko jedną pracę w jednym konkursie.
3. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu wg obowiązujących regulaminów.
4.  Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
5.  Zdjęcie/zdjęcia jednej wykonanej przez uczestnika pracy wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą konkursu, należy dostarczyć na adres mailowy organizatora nie później niż do dnia zakończenia konkursu. 
6. W mailu należy podać nr kontaktowym do rodzica/opiekuna oraz umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie przez rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. W TYTULE maila obowiązkowo trzeba podać nazwę konkursu.
W przypadku, gdy uczestnik chce wziąć udział we wszystkich konkursach, zgłoszenia mailowe należy dokonać w osobnych mailach, podając w tytule nazwę konkursu. NIE WYSYŁAMY ZDJĘĆ Z RÓŻNYCH KONKURSÓW W JEDNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL.
 
7.  Forma pracy dowolna.
 
8. Kategorie wiekowe:
* do 3 lat
* 4 - 6 lat
* 7 – 9 lat
* 10 – 12 lat
*13 – 16 lat
* 17 – 18 lat
* 19 – 25 lat
 
Komisja konkursowa:
1.  Wyznaczona przez Organizatorów Komisja Konkursowa w składzie:
Agata Ciesielska - Pracownia Kreatywna
Mariusz Owczarek - (Pracownia grafiki i animacji komputerowej)
Marcin Mongiałło – (Pracownia Małej Grupy Medialnej)
oceni nadesłane propozycje i wyłoni najlepsze prace.
2.  Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.
3.  Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
4.  Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu, po 6 stycznia 2021 , po ustaleniu z rodzicami, opiekunami prawnymi sposobu ich odbioru (osobiście lub wysłanie pocztą).
5. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej i Facebooku Organizatora zakończenia konkursu , nie później niż  6 stycznia 2021. Laureaci, finaliści będą również poinformowani telefonicznie o przyznanej nagrodzie, wyróżnieniu.
6. Nagrody i wyróżnienia: przyznawać będzie Komisja Konkursowa.
7. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 
8. Do konkursów może przystąpić uczestnik, który lub w imieniu którego w przypadku osoby niepełnoletniej prawny opiekun prześle mailowo informację o:
 „Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)" 
informuje się, że:
1.  Administratorem danych osobowych uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu;
2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.  Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 

 mdk
2020-11-25 15:19:27

Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl