tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Ogólnopolski Konkurs Pięknego Czytania i Recytacji MDK w Elblągu – regulamin


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Pięknego Czytania i Recytacji MDK w Elblągu
 
I. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, ul Bema 37, 82-300 Elbląg.
 
II. Cele konkursu:
1. Rozbudzanie pasji czytania
2. Motywowanie dzieci i młodzieży do czytelnictwa
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną
4. Ćwiczenie prawidłowej wymowy i dobrej dykcji
5. Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu,
6. Promocja talentów dziecięcych za pośrednictwem Internetu / portalu społecznościowego (profilu społecznościowego MDK w Elblągu na portalu Facebook)
7. Promocja formuły zdalnego nauczania
 
III. Termin składania prac
 
Kartę zgłoszenia, zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz plik (film w formacie  MPEG-4 lub plik w formacie dźwiękowym MP3 lub WAV) prosimy wysłać na adres email: talent.mdk.online@gmail.com. Zgłoszenie wysyłać można najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach (zgodnie z decyzją o terminie zakończenia ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej).
 
IV. Warunki uczestnictwa
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich oraz wyższych z całej Polski.
 
2. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych
 • I kategoria wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym  
 • II kategoria wiekowa – uczniowie klas I–IV szkół podstawowych
 • III kategoria wiekowa – uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych    
 • IV kategoria wiekowa – uczniowie klas szkół średnich (klasy I–IV)  
 • V kategoria wiekowa  młodzież do 30 roku życia (w tym uczniowie szkół wyższych).
3. Przedmiot konkursu.
 
Uczestnicy czytają losowo wybrany przez siebie fragment prozy lub poezji. Punktowane będą: płynność czytania, dykcja, poprawność, biegłość, wyrazistość, oddanie charakteru utworu i budowanie atmosfery.
 
4. Pliki dźwiękowe lub filmiki nadesłane przez uczestników będą udostępniane na profilu społecznościowym Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu (Facebook) lub na stronie internetowej MDK.
 
5. Uczestnicy czytają wybrany przez siebie fragment tekstu (prozy literackiej), trwający: 
 • do 1 minuty (dzieci w wieku przedszkolnym)
 • od 2 do 7 minut (pozostałe kategorie wiekowe).
6. Filmik lub plik dźwiękowy musi zostać przesłany od  24 kwietnia 2020 r. do dnia zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach, tzn. zgłaszana praca musi być efektem czynności podjętych w okresie zawieszenia zajęć.
 
7. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 
8. Projekty muszą być pracami autorskimi, a nagranie musi odbyć się w domu w dniach od 24 kwietnia 2020 r. do końca zawieszenia zajęć w szkołach.
 
9. Uczestnik konkursu może złożyć (przesłać) tylko jedną pracę.
 
10. W imieniu uczestnika niepełnoletniego rodzic / opiekun prawny przesyła pracę, a tym samym akceptuje warunki przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
11. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
 
a) nagroda publiczności (jak największa ilość polubień na profilu społecznościowym MDK w Elblągu na portalu Facebook) – jedna dla wszystkich kategorii wiekowych 
b) nagrody Jury MDK w Elblągu w pięciu kategoriach wiekowych:
 • I kategoria wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym  
 • II kategoria wiekowa – uczniowie klas I–IV szkół podstawowych
 • III kategoria wiekowa – uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych    
 • IV kategoria wiekowa – uczniowie klas szkół średnich (klasy I–IV)  
 • V kategoria wiekowa – młodzież do 30 roku życia (w tym uczniowie szkół wyższych).
12. W przypadku stwierdzenia braków niezbędnych danych lub oświadczeń praca konkursowa nie podlega ocenie.
 
13. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane do celów promocyjnych.
 
14. Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na publikację prac w na stronach internetowych oraz społecznościowych organizatora.
 
15. Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora Jury. 
 
16. Rozstrzygnięcie konkursu (rozdanie nagród) nastąpi w przeciągu dwóch tygodni poczynając od dnia w którym Minister Edukacji Narodowej poinformuje o wznowieniu zajęć w szkołach i przedszkolach. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez informację opublikowaną na portalu społecznościowym i stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.
 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.
 
18. Wszelkie zmiany oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Organizatora.
 
19. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.
 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.
 
21. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem pracy ponosi uczestnik konkursu.
 
V Zgody
 
a) Przesyłając zgłoszenie rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę: na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodę na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka (jeśli będzie utrwalone na filmie lub zdjęciu) w celu promocji konkursu.
 
b) Przesyłając zgłoszenie rodzic / opiekun oświadcza, że dziecko jest autorem pracy oraz nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.
 
c) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin w całości
 

Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 



Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl