tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

II Miejski Konkurs Wokalny „Piosenka z humorem”


Zgłoszenie do konkursu Zgłoszenie

Regulamin konkursu Regulamin

 

REGULAMIN II-go MIEJSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO

Piosenka z humorem”

 

I.                ORGANIZATOR

Konkurs wokalny „Piosenka z humorem” organizowany jest przez  Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.

II.             CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

1.          Wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacjiich umiejętności.

2.          Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.

3.          Poszukiwanie w piosence wartości wychowawczych poprzezuśmiech i dobrą zabawę.

4.          Promowanie piosenek z dowcipnymi tekstami cieszącymi sięakceptacją młodych wykonawców, które mogłyby być wsparciem w edukacji szkolnej.

5.          Poszukiwanie nowych, autorskich, utworów wzbogacających repertuar piosenki dziecięcej i młodzieżowej.

III.            ZAKRES, TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1.          Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna jednej piosenki mieszczącej się w kanonie założeń regulaminu. Zachęcamy do sięgania po mało znany repertuar autorski.

2.          Przesłuchania wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Konkursie na podstawie złożonych najpóźniej w dniu 30 kwietnia formularzy zgłoszeniowych odbędą się 15 maja  2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, ul. Bema 37.

IV.          UCZESTNICY KONKURSU

1.          Konkurs jest imprezą otwartą, w której udział mogą wziąć dzieci i młodzież z elbląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych.

2.          W Konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły wokalne (do 6 osób), w trzech kategoriach wiekowych:

a)    szkoły podstawowe klasy 0 - V

b)    szkoły podstawowe klasy VI – VIII

c)    gimnazjalne i licealne

V.             WARUNKI UCZESTNICTWA

1.          Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  oraz spełnienie wymogów formalnych o których mowa w przedmiotowym regulaminie.

2.          Formularz musi zostać podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego.

3.          Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, listownie lub drogą mailową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 82-300 Elbląg ul. Bema 37

4.          Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.mdk.elblag.pl oraz w sekretariacie MDK (ul. Bema 37) 

5.          Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony czytelnie.

6.          Na adres poczty elektronicznej, wskazywany w formularzu zgłoszeniowym, będzie kierowana korespondencja dotycząca Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie korespondencji w formie elektronicznej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7.          O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo do dnia 7 maja 2019r.

8.          Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U z dn. 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami).

VI.          ZASADY KONKURSU

1.          Konkurs odbywa się jednostopniowo.

2.          Prezentacje odbywać się będą z podziałem na kategorie konkursowe określone w niniejszym regulaminie. Kolejność występów zostanie podana najpóźniej w dniu poprzedzającym konkurs.

3.          Każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę, z podkładem muzycznym bez linii melodycznej (półplayback).

4.          Organizatorzy zapewniają potrzebny wykonawcy sprzęt nagłośnieniowy.

5.          Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

6.          Nauczyciel/opiekun zgłaszający ucznia (wskazany w zgłoszeniu) otrzyma potwierdzenie udziału w konkursie

VII.        OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH

1.          Powołane przez organizatora jury konkursowe oceniać będzie:

a)    dobór repertuaru dostosowany do tematyki konkursu i wieku uczestnika/ów

b)    umiejętności wokalne oraz walory głosowe

c)    ogólny wyraz artystyczny: charakter piosenki, aktorską interpretację uwypuklającą walory humorystyczne, zaangażowanie w zrozumienie przekazu, muzykalność i indywidualność artystyczną.

2.          Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w tym samym dniu po zakończeniu przesłuchań.

VIII.     NAGRODY W KONKURSIE

Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla laureatów orazdyplomy uczestnictwa dla wszystkich pozostałych uczestników.

IX.          POZOSTAŁE INFORMACJE

1.          Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością.

2.          Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku, utrwalonego podczas konkursu na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.

3.          Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

4.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronach internetowych organizatora.

5.          Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Wojciecha Karpińskiego tel. 698 684 226, e-mail  karpinski.wojciech@wp.pl

 


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl