tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

XXXIV Grodzkie Forum Teatrów Szkolnych


Zgłoszenie do konkursu Zgłoszenie

Regulamin konkursu Regulamin

 

REGULAMIN

XXXIV Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych

MDK w Elblągu

 

I.            ORGANIZATORZY

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.

II.          CEL PRZEGLĄDU

Celem Przeglądu jest:

1.           Wspieranie zdolnych aktorsko uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności.

2.           Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej

3.           Poszukiwanie w spektaklach wartości wychowawczych

4.           Promowanie wartościowych przedstawień o treściach uniwersalnych

5.           Poszukiwanie nowych, autorskich, utworów wzbogacających dziecięcy i młodzieżowy repertuar teatralny

III.         ZAKRES, TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

1.           Przedmiotem Przeglądu jest prezentacja teatralna mieszcząca się w kanonie założeń regulaminu.

2.           Prezentacje spektakli odbędą się  22 maja  2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, ul. Bema 37.

IV.        UCZESTNICY PRZEGLĄDU

1.           Przegląd jest imprezą otwartą, w której udział mogą wziąć dzieci i młodzież z elbląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.           W Przeglądzie mogą brać udział zespoły teatralne (do 20 osób) w trzech kategoriach wiekowych:

a)            6-10 lat

b)          11-14 lat

c)          15-18 lat

V.          WARUNKI UCZESTNICTWA

1.           Warunkiem uczestnictwa w jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  oraz spełnienie wymogów formalnych o których mowa w przedmiotowym regulaminie.

2.           Formularz musi zostać podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego.

3.           Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, listownie lub drogą mailową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 82-300 Elbląg ul. Bema 37

4.           Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.mdk.elblag.pl oraz w sekretariacie MDK (ul. Bema 37) 

5.           Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony czytelnie.

6.           Na adres poczty elektronicznej, wskazywany w formularzu zgłoszeniowym, będzie kierowana korespondencja dotycząca przeglądu. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie korespondencji w formie elektronicznej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7.           Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U z dn. 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami).

VI.        ZASADY PRZEGLĄDU

1.           Przegląd odbywa się jednostopniowo.

2.           Prezentacje odbywać się będą z podziałem na kategorie określone w niniejszym regulaminie. Kolejność występów zostanie podana w dniu przeglądu.

3.           Organizatorzy zapewniają potrzebny wykonawcy sprzęt nagłośnieniowy.

4.           Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 30 minut.

VII.      OCENA PREZENTACJI TEATRALNYCH

1.           Powołane przez organizatora jury oceniać będzie:

a)          dobór repertuaru dostosowany do tematyki przeglądu i wieku uczestnika/ów

b)          umiejętności aktorskie oraz walory interpretacyjne

c)          ogólny wyraz artystyczny: charakter prezentacji,  zaangażowanie w zrozumienie przekazu i indywidualnośćartystyczną.

2.           Ogłoszenie wyników przeglądu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu prezentacji.

VIII.    NAGRODY W  PRZEGLĄDZIE

Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla laureatów orazdyplomy uczestnictwa dla wszystkich pozostałych uczestników.

IX.        POZOSTAŁE INFORMACJE

1.           Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością.

2.           Uczestnicy Forum wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku, utrwalonego podczas konkursu na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.

3.           Zgłoszenie do udziału w Forum jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

4.           Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronach internetowych organizatora.

5.           Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Wojciecha Karpińskiego tel. 698 684 226, e-mail  karpinski.wojciech@wp.pl


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl