tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

II Miejski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - regulamin

Regulamin II Miejskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.


I.      Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem jest Prezydent Miasta Elbląga
  2. Współorganizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.
  3. Celem konkursu jest:

·       Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

·       Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;

·       Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

·       Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;

·       Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

·       Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów efektów pracy nauczycieli oraz osób spoza środowiska nauczycielskiego.

           4. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

 

Warunki konkursu

 

1.     W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

 

2.     Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

a. dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych,

b. uczniowie szkół ponadpodstawowych,

c. dorośli,

d. rodziny

 

3.     Zgłoszenia przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły. Szkoła może zgłosić maksymalnie 1 pracę, przy czym w przypadku zespołów szkół dotyczy to każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu.

 

 

4.     Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, znajomi itp.).

 

5.     Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię i miejscowość (ze względu na przepisy RODO, metryczka powinna być tak umocowana, aby z łatwością można było ją odczepić).

 

Każdej pracy zostanie nadany NUMER z zaznaczeniem w jakiej kategorii konkursowej dana praca bierze udział.

 

6.     W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/długości podstawy powyżej 1,2 m organizator prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Możliwy jest inny, większy format wykonania szopki, po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorami konkursu: Kamila Ośka Tel. 55 239 33 25

 

7.     Pisemne zgłoszenie szopki do dnia 10.12.2018 roku należy przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury

            ul. Bema 37

            82-200 Elbląg

 lub online na adres: mdk@mdk.elblag.pl

 

            Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowy, nazwę przedszkola, szkoły, informacje na temat szopki: wymiary (podstawa, wysokość), materiały użyte do budowy szopki.

 

8.     W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo szopki.

 

·       Szopkę należy dostarczyć do 13.12.2018 r. do Departament Promocji i Kultury Ratusz Staromiejski, I piętro, pokój 102,do godziny 12:00

 

·       Otwarcie wystawy nastąpi w Ratuszu Staromiejskim 15.12.2018  o godzinie 11:00.

 

9.     Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła lat 18 musi być podpisane przez jej opiekuna (rodzica lub nauczyciela).

 

10.  Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.

 

11.  Organizator nie odpowiada za wszelkie usterki podczas wystawy Szopek.

 

12.  Zgłaszający wyrażają zgodę na zlicytowanie wygranych Szopek podczas WOŚP.

 

13.  Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 

 

II.    Ocena i nagrody

 

1.     Prace będą oceniane według głosów oddanych przez anonimowych wyborców, którzy będą mogli oddać swój głos w  w/w. kategoriach w terminie od 15.12.2018 r. do 10.01.2019 r. w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25

 

2.     Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej http://www.mdk.elblag.pl/.

 

3.     Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

 

4.     Cztery nagrodzone Szopki, które zajmą pierwsze miejsca zostaną zlicytowane podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

5.     Szopki, które zajmą kolejne miejsca należy odebrać w dniach 14 – 16 stycznia 2019 w godzinach pracy urzędu.

 

6.     Nagrody:

·       I miejsca: talon w wysokości 500 zł;

·       II miejsca: talon w wysokości 250 zł

·       III miejsca: talon w wysokości 100 zł

 

Dla pozostałych uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

 

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać w:

·       MDK pod numerem telefonu 55 625 82 11, osoba odpowiedzialna: Agata Ciesielska

·       Departament Promocji i Kultury Ratusz Staromiejski, tel. 55 239 33 25,

osoba odpowiedzialna: Kamila Ośka.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg
z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,  reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.)  obejmujących następujące sprawy:

-w zakresie upowszechniania kultury i promocji miasta.

3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl